OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti Moriko s.r.o.

se sídlem Jesenice, Malinová 598, 252 42.

identifikační číslo: 28133340 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městeského soudu v Praze, oddíl Cvložka 176973 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.behshop.cz, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů obchodní společnosti Moriko s.r.o.

Obchodní společnost Moriko s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Obchodní společnost Moriko s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s ZOOÚ a GDPR, přičemž tyto osobní údaje obchodní společnost Moriko s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu.

Jsou shromažďovány pouze údaje, které se nám zákazníci rozhodnou poskytnout nebo jsou nezbytně nutné ke splnění zákonných náležitostí (např. fakturace). Tyto informace získáváme od zákazníku přímo například přostřednictvím registračního formuláře.

Automaticky jsou zaznamenávány různé informace o tom, jakým způsobem jsou používány služby firmy obchodní společnosti Moriko s.r.o., k čemuž jsou využity například soubory cookie. Tyto mimo jiné umožňují analyzovat, vylepšovat a zabezpečovat služby obchodní společnosti Moriko s.r.o. Tato data jsou anonymní.

Základní účely zpracování osobních údajů firmy obchodní společnosti Moriko s.r.o. :

  • jsou použity pro splnění zákonných povinností (fakturace), závazků, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod.
  • účetní a daňové účely;
  • přímý marketing (informační, produktové, e-mailingové kampaně) firmy obchodní společnosti Moriko s.r.o.
  • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů obchodní společnosti Moriko s.r.o. :

Obchodní společnost Moriko s.r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
  • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
  • další osobní údaje: číslo bankovního účtu

Zpracovatelé a příjemci:

Obchodní společnost Moriko s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je obchodní společnosti Moriko s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ a GDPR.

Obchodní společnost Moriko s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Obchodní společnost Moriko s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že obchodní společnosti Moriko s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

  • požádat obchodní společnost Moriko s.r.o. o vysvětlení;
  • požadovat, aby obchodní společnost Moriko s.r.o. nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Obchodní společnost Moriko s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost dat

Obchodní společnost Moriko s.r.o. a subjekt se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Aktualizace

Průběžně budeme tyto informace aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

V Praze dne 24. května 2018.